poniedziałek, 10 grudnia 2018

Kobiety 3000zł czeka!

Drogie Kobiety z KGW, Drogie Kobiety na Wsi... jeśli chcecie pozyskać 3000zł dla swojego koła, dla swojej wsi, dla Was czym prędzej odwiedźcie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która działa na Waszym terenie. To właśnie ARiMR prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. 
Procedura wpisu do rejestru, złożenia wniosku o płatność oraz rozliczenia dotacji jest bardzo prosta. Naprawdę. Ważne jest na początku to, aby zebrało się min. 10 kobiet, które chcą tworzyć lub już tworzą KGW. Następnie wypełnia się kilka nieskomplikowanych dokumentów - dokładny spis dostępny jest TUTAJ, czeka kilka dni lub godzin na nadanie numeru ewidencyjnego, potem składa się wniosek o płatność i cierpliwie czeka na wpływ środków na konto. Na koniec wydaje się 3000zł na cele zgodne ze statutem Waszego KGW - czas na dokonanie wydatków i rozliczenie dotacji mija 31 marca 2019 r.
ARiMR pomaga wypełnić wszelkie formalności - dlatego bardzo Wam polecam skorzystanie z takiej możliwości. Wiem, że 3000zł to nie jakaś zawrotna kwota ale możecie za nią kupić brakujące wyposażenie, jednakowe bluzki lub inne potrzebne rzeczy.
Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest bezpłatne.
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze oraz otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.
Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Sprawdź ile możesz "dorobić" do emerytury

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.206 zł 20 gr,
130% tego wynagrodzenia, tj. 5.954 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 listopada 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. (4.580 zł 20 gr).

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. /M.P. z dnia 14 listopada 2018 r. poz. 1100/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 21 listopada 2018 r. poz. 1152/.

sobota, 1 grudnia 2018

Konkurs na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Cele konkursu:
 • Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi
 • Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie:
              - zbierania przykładów projektów,
              - wnoszenia wkładu w działalność ENRD,
              - ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej.
Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach
11-12 kwietnia 2019 r.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 5. LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.
Warunki udziału:
Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii.
Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do
5 grudnia 2018 r. 
na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: 
ksow@cdr.gov.pl
a.markuszewska@cdr.gov.pl.
Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD:
 • 5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW
 • 15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.
 • 15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii.
 • 11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród.
 • 15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD.
 • 11 kwietnia 2019 r. - ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej.
JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW - www.ksow.pl.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Konferencja STO LAT ROZWOJU POLSKIEJ WSI


piątek, 30 listopada 2018

Kanon kuchni polskiej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło się opracowania „Kanonu kuchni polskiej - Polskiego dziedzictwa kulinarnego”.
Celem projektu jest określenie i skodyfikowanie tradycyjnych cech, metod lub przepisów polskiej kuchni, bogactwa jej smaków, produktów i potraw, które będą uważane za podstawę tej kuchni. Jest to próba uporządkowania tego obszaru tak, aby wspierać naszą narodową tożsamość, doprowadzić do swoistego renesansu kuchni polskiej, a następnie zapewnić jednolity przekaz na arenie międzynarodowej.

„Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne” powinno być punktem odniesienia dla restauratorów, szefów kuchni, szkół gastronomicznych, dziennikarzy, działaczy kulinarnych, naszych placówek dyplomatycznych oraz wszystkich innych, którzy będą chcieli włączyć się w promocję i propagowanie kuchni polskiej. 

Jak włączyć się w projekt?
Aby włączyć się w to działanie, należy przesyłać do 15 grudnia 2018 r., na adres: sekretariat.pj@minrol.gov.pl propozycje potraw, które powinny znaleźć się w publikacji „Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”.

Liczba i wybór propozycji jest nieograniczony i zależy od Państwa uznania. Na obecnym etapie istotne jest przede wszystkim przesyłanie propozycji dań lub potraw nawiązujących do narodowego kulinarnego dziedzictwa. Otrzymane propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione przez powołany w tym celu zespół. Na dalszym etapie projektu, będą przygotowywane przepisy kulinarne w celu opracowania „Kanonu kuchni polskiej”/ „Polskiego dziedzictwa kulinarnego”. 

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to wyjątkowa okazja, aby rozpocząć nowy rozdział w popularyzacji polskiej żywności na świecie. Prowadzone konsultacje i rozmowy wykazały, iż dotychczas realizowane działania powinny zostać uzupełnione i rozszerzone. Promocja produktów z Polski powinna również szeroko obejmować kuchnię narodową, naszego narodowego kulinarnego dziedzictwa. Szeroka promocja kuchni polskiej to wyzwanie, które powinno być podjęte, a działania w tym zakresie powinny być stałą częścią prowadzonych kampanii.

Poznawanie dziedzictwa kulinarnego to również bardzo ważny i nieodzowny element rozwoju turystyki zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Kuchnie narodowe i narodowe smaki są od lat elementem polityki wielu krajów, które istotnie ożywiają eksport produktów rolnych, jak również ocieplają wizerunek kraju na świecie. Dodatkowo obserwuje się zwiększającą się świadomość producentów i konsumentów w sprawach dotyczących pochodzenia żywności, jakości oraz sposobów jej przygotowania. Zapewnienie spójnego i jednolitego przekazu jest w tych działaniach jednym z kluczowych elementów. W przypadku Polski nie jest to zadanie proste, gdyż nasza kuchnia to bogactwo różnorodności.

Źródło: MRiRW

poniedziałek, 19 listopada 2018

Kobieta z wizją!

Czas, by przedstawić kolejną, wspaniałą kobietę. Z pasją, z otwartym umysłem, z wizją i chęcią do działania. Tym razem jest to Barbara Domagała - radna Rady Miejskiej w Kunowie, Prezeska stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów, inicjatorka i koordynatorka Klubu Kobiet Kreatywnych w Kunowie, animatorka i liderka w swoim środowisku. Po prostu kobieta prężnie działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności.
     Barbara czynnie działa w kilku organizacjach pozarządowych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów jako prezeska, w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, w Klubie Kobiet Kreatywnych w Kunowie, w zespole ludowo-obrzędowym „Chocimowianie”. Miejsce, w której żyje bardzo aktywnie to Chocimów - mała wioska położona w województwie świętokrzyskim w gminie Kunów. Mieszka w niej 326 mieszkańców. Krajobraz Chocimowa jest pagórkowaty. W punkcie centralnym wsi znajduje się zabytkowy park, w którym rosną stare i piękne lipy, kasztany, wiązy, głogi i wierzby. Park otacza budynek będący kiedyś własnością Rodziny Ośniałowskich. Po wojnie utworzono w nim szkołę podstawową. Niż demograficzny i nowa reforma szkolna spowodowały, że funkcjonowała tam mała szkoła, do której uczęszczały dzieci od 0 do 3 klasy, w ostatnich latach ilość dzieci malała. Część rodziców posłała  dzieci do szkoły gminnej znajdującej się w odległym o 3 km Kunowie. Wskutek zaistniałej sytuacji w 2008 roku szkoła uległa likwidacji. Pozostał duży niewykorzystany budynek, w którym aktualnie mają swoją siedzibę: Koło Gospodyń Wiejskich, Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich. Tam odbywają się zebrania mieszkańców, organizowane są różne spotkania okolicznościowe. Na zebraniu wiejskim w 2004 roku podjęto decyzję o powołaniu organizacji, której głównym celem byłaby pomoc szkole i wspieranie lokalnych  inicjatyw na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”, a także kultywowanie miejscowych tradycji, ochronie krajobrazu i obiektów zabytkowych kultury. Powołano do życia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów. Mottem przewodnim stowarzyszenia są słowa Jana Pawła II „Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją potwierdzone przez prawdę wieków.”
     W okresie kilkuletniej działalności tej organizacji udało się już wiele zrealizować. Z lokalna grupą liderów opracowano plan rozwoju wsi Chocimów  pod hasłem „Chocimów – wieś jednocząca mieszkańców”. Nawiązano współpracę z Świętokrzyskim Bankiem Żywności, Medyczną Grupą Ratowniczą oraz z grupą Harcerzy. W dawnej szkole organizowane były kursy na kierowników kolonii, wycieczek, udzielania pierwszej pomocy itp. Przez wiele lat stowarzyszenie zajmowało się dystrybucją paczek żywieniowych dla najbiedniejszych mieszkańców gminy jak również jabłek i marchwi.  Tradycją stały się letnie festyny, odbywające się w parku dworskim cieszące się dużą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców wsi. We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w 2005 roku zorganizowano Powiatowy Dzień Dziecka, w którym udział wzięły dzieci z najuboższych rodzin z Ostrowca i okolic.  Z projektów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży należy  pochwalić się też projektem „Gry i  zabawy twórcze”, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2008” ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi oraz utworzeniem z pomocą dotacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  placu zabaw dla dzieci. W  okresie wakacji czy ferii stowarzyszenie organizuje dla dzieci piesze wycieczki, ogniska, wyjazdy do kina. Ponadto bierze udział w akcji "Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje", a także „Żyj zdrowo na sportowo”. 
     Basia jako prezeska stowarzyszenia jest inicjatorką organizowania wielu lokalnych imprez integrujących mieszkańców wsi. Są to m.in. festyny pod hasłem „Pożegnanie wakacji”, zabawy sylwestrowe, uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, Dnia Babci, ”Majówki pod lipami.”. Jest też organizatorką dużej imprezy - Festiwalu Rękodzieła Artystycznego. Jak sama mówi: „wkładam w przygotowanie dużo pracy i serca, aby co roku program był bogatszy, by naszym mieszkańcom przybliżyć wartości lokalnego dziedzictwa.” Kolejna jej inicjatywa to zorganizowanie II rajdu niepodległościowego szlakiem miejsc odzyskania wolności, w którym udział wzięło ok 150 osób, była to głównie młodzież i seniorzy. Udało się też jej nawiązać kontakty z rodziną, która była kiedyś właścicielami pałacyku Ośniałowskich, w którym przez lata mieściła się szkoła. Była  inicjatorką wmurowania tablicy pamiątkowej poecie - Marianowi „Rysiowi” Ośniałowskiemu, który urodził się i tworzył w Chocimowie. Wspólnie z jego rodziną i mieszkańcami wsi zbierała na ten cel środki. Dalszym etapem tej znajomości było wydanie książki poety ”Wiersze i proza Mariana Ośniałowskiego”. Wspólne działania zaowocowały nie tylko integracją między mieszkańcami Chocimowa, a członkami rodziny Ośniałowskich, ale także promocją małej wioski. 

     Przy pomocy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i inicjatywie Basi, udało się otworzyć w pustym budynku po byłej szkole „Chocimowskie Centrum pod Lipami”, które tworzy centrum kultury wsi. Dzięki dotacji wyposażono salę komputerową i regionalną, zakupiono także  akordeon i stroje ludowe dla zespołu ludowego. Natomiast dzięki funduszom szwajcarskim, w jednym z pustych pomieszczeń utworzono Izbę pamięci poświęconą lokalnemu poecie Marianowi ”Rysiowi” Ośniałowskiemu.

    Barbara zajmuje się rozwojem  swojej wsi bo chce żeby była ona miejscem przyjaznym dla ludzi, żeby chciało się ludziom tu przyjeżdżać, żeby mieszkańcy wsi nie czuli się gorsi od innych, bo nie mają dostępu do placówek kultury, bo mają złą drogę, złą komunikację, bo na wsi jest nudno i smutno. Jej działalność opiera się na takich  wartościach jak uczciwość, odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność. Wzorcem działań jest jej mama, która zawsze była społecznikiem i przez całe życie pełniąc różne społeczne funkcje zawsze pomagała bezinteresownie ludziom i umiała godzić pracę społecznikowską z pracą zawodową i życiem rodzinnym. 
    Nie trudno zauważyć, że Basia, jest dla ludzi autorytetem, bo radzą się jej w różnych sytuacjach, oczekują rozstrzygnięć i decyzji - jest kimś  na kogo mogą liczyć i czekają na nowe pomysły do realizacji, które służą rozwojowi wsi. To wszystko ją cieszy i dodaje sił i energii do dalszego działania. Uważa, że dobry  lider wprowadza zmiany i potrafi przekuć wizję w realne zmiany w swoim środowisku. Potrafi pozyskać zasoby niezbędne do przeprowadzenia nowych działań, elastycznie reagować i wprowadzać zmiany pod wpływem rozwoju sytuacji. Basia, regularnie planuje małe kroki, które pozwalają na osiąganie sukcesów i wzmacniają zaangażowanie w realizacji wspólnych celów. Zależy jej na tym aby przekonać do swojej wizji więcej ludzi i zaangażować tych, którzy  jeszcze stoją z boku, żeby uważali to miejsce za swoją przestrzeń i za swoje miejsce  na ziemi. Zależy jej tym aby ludzie bardziej identyfikowali się ze swoją wsią i bardziej angażowali się we wspólne działania, żeby wychodzili z inicjatywą, żeby młodzież postrzegała swoją wieś jako przyszłościową z której nie trzeba wyjeżdżać.

     Rozwój swojego  miejsca i dalszego działania widzi przede wszystkim w rozwoju wsi, a w szczególności „Chocimowskiego Centrum pod lipami”. Jest to miejsce magiczne i pełne uroku. 100- letni zabytkowy pałacyk otoczony przepięknym poddworskim parkiem z mnóstwem lip, o których pisał poeta Marian Ośniałowski:        
Zgodzimy się z każdym
już wyrokiem Bożym -
tylko niech nie wytną
naszych lip najdroższych.

Niech wśród słońca kwitną,
niech dzwonią pszczołami -
Matko Boska Zielna
    módl się za lipami...”

    Marzeniem Basi, jest wyremontowany pałacyk i Centrum czynne kilka dni w tygodniu po min. 4 godziny, wykorzystywane przez dzieci, młodzież, Koła Gospodyń Wiejskich i inne grupy. Marzy też by park służył mieszkańcom jako miejsce spotkań i rekreacji. Zależy jej też na tym by „Chocimowskie Centrum pod lipami” zaczęło organizować plenery fotograficzne i malarskie, wykorzystując wyjątkowe piękno otoczenia. By móc wprowadzać realną zmianę, Basia cały czas zdobywa wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach wspierających lokalnych liderów. Uczestniczyła m.in. w V Edycji Liderzy PAFW,  w programie „Kobiety i Rozwój”, a ostatnio w szkoleniu mentorów biorąc udział w pilotażowym programie „Tandem - Mentoring 55+”. 

     Barbara działa na rzecz aktywizacji społecznej, bo wierzy, że działanie oddolne jest najważniejszym elementem rozwoju lokalnego, na który mogą  mieć wpływ wszyscy. Wystarczy tylko chcieć. Ponadto uważa że: "Prawdziwe życie człowieka zaczyna się wtedy,  gdy to życie nie jest już życiem tylko dla siebie samego", a ostatnio przekonała się że słowa Flory Edwards „Kiedy pomagamy innym pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas” są jak najbardziej prawdziwe. 
                                                                                                                                       

wtorek, 13 listopada 2018

Ty też zorganizuj Maraton Pisania Listów

Zachęcam Was do włączenia się do bardzo ważnej akcji - Maratonu Pisania Listów, organizowanego przez Amnesty International. Maraton Pisania Listów organizowany jest co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia ludzie na całym świecie mobilizują się do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.
Pamiętam rok 2006, kiedy sama siedząc w pewnej kawiarni, patrząc na spokojnie spadające płatki śniegu, pisałam swój pierwszy list w obronie praw człowieka... wydawało mi się wtedy, że to tylko 1 list.. odrobina... finał akcji był taki, że takich pojedynczych listów były tysiące. Od tamtego czasu minęło 12 lat. Napisałam 12 listów. Być może dla kogoś to mało ale dla mnie to AŻ 12 listów. Zawsze kiedy zbliża się grudzień - piszę znów i Ciebie też zachęcam. NAPISZ LIST. ZMIEŃ ŻYCIE.

Oprócz napisania własnego listu, szczególnie zachęcam do zorganizowania Maratonu, w miejscach, w których mieszkacie. Może to być lokalna instytucja kultury, siedziba organizacji, remiza OSP, świetlica wiejska, a także Twój własny dom. Zorganizowanie Maratonu Pisania Listów jest bardzo proste, a pomoc okazana w ten sposób jest bardzo rozległa. Dlatego Kobieto na Wsi - pamiętaj, że Ty też możesz mieć wpływ na Prawa Człowieka. Tak - Ty! Dokładnie CIEBIE, czytającą to właśnie na swojej komórce, tablecie czy też komputerze mam teraz na myśli. I uśmiecham się do Ciebie. Licząc na Twój list. Licząc na Twój (wiejski) Maraton. Ja taki zorganizuję. Na wsi. U siebie. Bo przecież, iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać maila. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrończyń praw człowieka z 10 państw. To kobiety, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia.

Aby zorganizować Maraton Pisania Listów - zapoznaj się z infografiką TUTAJ i zarejestruj swój Maraton na TEJ stronie.
Na koniec daj znak jak Ci poszło.
Trzymam kciuki!

maraton.amnesty.org.pl

niedziela, 4 listopada 2018

Konferencja herstoryczna w Gdańsku

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, 
Miasto Gdańsk i Europejskie Centrum Solidarności
zapraszają
na Galę 100-lecia praw wyborczych kobiet 
10 listopada, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 
„Herodot mawiał, że żadna wspólnota nie może istnieć bez pamięci o tym „jak było”, bez historii opartej na faktach. Ale historia jest tylko częścią naszych dziejów. Jej dopełnieniem jest herstoria: herstoria kobiet, które wspólnie, choć w cieniu, budowały świat, w którym dziś żyjemy. Musimy przywrócić ją naszej pamięci.”

GALA STULECIA
Konferencja jubileuszowa z okazji stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce

10 listopada 2018
Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
9:15 - 10:00

rejestracja uczestniczek/uczestników

10:00 – 10:30

Powitanie gości - dr. Barbara Kijewska - Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Trójmieście, prof. Magdalena Środa - Kongres Kobiet; Gospodarze Miasta: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz; Gospodarze ECS: Basil Kerski - dyrektor ECS, Patrycja Medowska - zastępczyni dyrektora
Film o idei Solidarności prod. ECS

10:30 – 11:00

Trudna droga do wolności?” - wykład prof. Małgorzaty Fuszary

11:00 – 12:00
Kobiety, naród, nacjonalizm” – panel prowadzi Aleksandra Klich, redaktorka naczelna "Wysokich Obcasów", udział biorą: dr. Aneta Górnicka-Boratyńska, prof. zw. Ewa Graczyk, Sylwia Chutnik, dr. AgataAraszkiewicz

12:00 - 12:30

Rozmowa z wiceprezydentką Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz
Komunikat o Nagrodzie naukowej im. Elżbiety Koopman Heweliusz - Prof.  dr hab. n. med. Janusz Limon, prezes Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk
12:30 – 13:30

Z czego jutro? – polityczna debata o przyszłości”, panel prowadzi Agata Diduszko-Zyglewska, udział biorą: Barbara Nowacka, dr. Anna Materska-Sosnowska, Agata Szcześniak, Joanna Scheuring-Wielgus

13:30 - 14:15
Przerwa
Lunch w Sali wystaw czasowych i restauracji

14:30 – 15:00

Pokaz fragmentów filmu "Siłaczki", reż. Marta Dzido i Piotr Śliwowski. Rozmowa z odtwórczynią roli  niezłomnej Marii Dulębianki – Marią Seweryn

15:00 – 16:00

Gdańsk według kobiet” – panel o modelu współpracy kobiet w Trójmieście, prowadzi Lidia Makowska, udział biorą: dr Anna Strzałkowska, Elżbieta Rutkowska, Elżbieta Jachlewska, Aleksandra Mosiołek, Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, Khedi Alieva

16:00 – 16:40

„Europejki chcą mieć wpływ! Trójkąt Weimarski kobiet” – debata międzynarodowa - panel prowadzi dr. Ewa Łabno-Falęcka, udział biorą: Cornelia Pieper, Helga Lukoschat, Krystyna Boczkowska, Ewelina Prawda, Cathy-Anne Gerulewicz

16:40 – 17:00

„Herstoria jest nam potrzebna właśnie teraz” - podsumowanie działalności Kongresu Kobiet z okazji Stulecia - dr. Małgorzata Tkacz-Janik

17:00 - 18:00

„Bojownice, patriotki, aktywistki!! Zofia Daszyńska – Golińska wzywa na wiec!”
- Alina Czyżewska, Barbara Kurzaj, Maria Seweryn, dr. Małgorzata Tkacz-Janik

18:00 - 19:00

Szybki bal z okazji stulecia praw kobiet (Szybki, bo mamy dużo pracy)  


Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

INFO I FOTO: https://www.kongreskobiet.pl/

Konferencja: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN zapraszają na prezentację raportu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, która odbędzie się dnia 14 listopada 2018 roku
w Pałacu Staszica (sala Lustrzana) przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.
Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału do dnia 9 listopada 2018 roku na adres e-mail: konferencje(at)efrwp.com.pl