wtorek, 17 kwietnia 2018

Bezpłatne warsztaty dla KGW: „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem"

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do udziału w warsztatach w ramach operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem". Operacja skierowana jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego.
Dla uczestników przewidziane są dwudniowe, bezpłatne warsztaty w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie (województwo zachodniopomorskie) w następujących terminach:
  • 10-11.05.2018 r.: dla KGW z województwa dolnośląskiego (10 osób)
  • 12-13.06 2018 r.: dla KGW z województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (12 osób)
  • 14-15.06 2018 r.: dla KGW z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (12 osób)
  • 26-27.06.2018 r.: dla KGW z województwa lubelskiego i podkarpackiego (12 osób)
  • 28-29.06.2018 r.: dla KGW z województwa śląskiego i łódzkiego (12 osób)
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu unijnych i krajowych systemów jakości żywności. Uczestnicy warsztatów poszerzą wiedzę nt. dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, dowiedzą się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności oraz wymienią się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania lokalnych produktów. Poznają również możliwości legalnej sprzedaży lokalnej żywności w  ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Poruszona zostanie również tematyka żywienia funkcjonalnego i wykorzystania w nim lokalnych zasobów kulinarnych. Warsztaty kulinarne poprowadzą znani szefowie kuchni.

Do udziału w operacji należy zgłosić się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na TUTAJ, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku. Formularz może zostać przesłany w formie skanu na adres mailowy: ekozdron@efrwp.com.pl

Ramowy program warsztatów:

Dzień I
09:00 - 10:00 Przywitanie oraz przedstawienie przez członków KGW informacji o swoich produktach/potrawach
10:00 - 12:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu''
12:00 - 13:00 Przerwa na obiad
13:00 - 15:00 ,,Jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne i tradycyjne produkty?''
15:00 - 16:00 ,,Krajowe i unijne systemy jakości żywności''
16:00 - 18:00 ,,Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i lokalnej''
18:00 - 18:30 Dyskusja

Dzień II
09:00 - 10:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu''- podsumowanie i wymiana doświadczeń
10:00 - 11:00 ,,Czym jest żywność funkcjonalna i jakie może być jej zastosowanie w tradycyjnej kuchni?''
11:00 - 13:00 Warsztaty kulinarne
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:00 ,,Upowszechnianie wiedzy o swoich produktach w regionach'' - kontynuacja rozważań, sprawy organizacyjne
16:00 - 16:30 Podsumowanie i zakończenie

W ramach operacji uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatnie: zakwaterowanie (dwie doby); wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

W przypadku dofinansowania operacji ze środków KSOW projekt będzie zakładał dodatkowo promocję produktów z danego regionu wśród lokalnej społeczności. Uczestnicy przeprowadzą warsztaty kulinarne w szkołach oraz będą uczestniczyli w lokalnych/wojewódzkich dożynkach.  Koszty związane z zakupem produktów oraz z dojazdami zostaną pokryte przez Fundację.

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Bezpłatne szkolenia dla organizacji działających na wsi

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.
W ramach projektu odbędą się:
- szkolenia – prezentujące najważniejsze akty prawne mające wpływ na życie mieszkańców;
- warsztaty – nabywanie praktycznych umiejętności poszukiwania informacji i komunikowania się z członkami / interesariuszami organizacji po to żeby skutecznie uczestniczyć w stanowieniu prawa;
- przygotowanie 10 uczestników w nabyciu umiejętności trenerskich;
- webinaria – spotkania w wirtualnym świecie i dyskusje o rzeczywistym świecie i naszym w nim udziale;
- szkolenia / doradztwo w zakresie umiejętności cyfrowych
Opracowane zostaną także najlepsze metody i narzędzia pozwalające efektywnie konsultować się z członkami organizacji celem wypracowywania wspólnych stanowisk.

Projekt wdrażany jest przez partnerstwo Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) i Fundacji Fundusz Współpracy (FFW).

Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych mają nabyć kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa.

Zakres podnoszenia kompetencji obejmie dziedziny prawa szczególnie istotne dla organizacji wiejskich, a także tematy ogólne (w tym prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).

Projekt jest adresowany do organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach, których liczbę w Polsce szacuje się na 31.000 – 43.000. Organizacje te różnią się znacząco od organizacji działających w miastach zarówno pod względem skali działania jak i obszarów tematycznych. Duża liczba organizacji wiejskich jest bardzo mała, ma budżet mniejszy niż 10.000 zł rocznie i nie zatrudnia pracowników, a działalnością zajmują się głównie wolontariusze. Większość przychodów tych organizacji pochodzi od administracji samorządowej. Najwięcej organizacji wiejskich deklaruje, że głównym przedmiotem ich działalności jest rozwój regionalny i lokalny, na kolejnych miejscach znajdują się pomoc społeczna, kultura i sztuka, a następnie oświata, edukacja i wychowanie.

Terminy i miejsca szkoleń:

województwo małopolskie, 16-17.04.2018r., Krynica Zdrój
województwo wielkopolskie, 19-20.04.2018r., Poznań
województwo śląskie, 23-24.04.2018r., Ustroń
województwo łódzkie, 26-27.04.2018r., Smardzewice
województwo zachodniopomorskie, 07-08.05.2018r., Darłówko Wschodnie
województwo pomorskie, 10-11.05.2018r., Bolszewo
województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r., Mikołajki
województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Lublin
województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Brzoza
województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Warszawa
województwo dolnośląskie, 04-05.06.2018r., Milicz
województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Gorzów Wielkopolski
województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Rzeszów
województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Kobylnica
województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Wilkasy
województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Krapkowice
województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r., Starachowice
województwo lubelskie, 28-29.06.2018r. Kazimierz Dolny
województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Nowy Dwór Mazowiecki
województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Białystok


Dodatkowych informacji udzielają: 
Aleksandra Strejmer: astrejmer@cofund.org.pl i
Julika Tatur: ika.tatur@faow.org.pl 

źródło: prawonawsi.pl

piątek, 13 kwietnia 2018

Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik

Program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” to wspólne przedsięwzięcie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Skierowany jest do osób starszych, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników - kobiet i mężczyzn. 
Celem Programu jest zwiększenie aktywności osób starszych w środowisku wiejskim, zmniejszenie obciążeń dla członków rodziny, związanych z opieka i pielęgnacja osoby niesamodzielnej, zmniejszenie liczby osób niesamodzielnych w gospodarstwach rolnych.

Program, którego realizacja przewidziana jest do 2020 roku zakłada m.in.:

1. kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym,
2. kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym,
3. krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

Jak mówi Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” powstał w odpowiedzi na potrzebę poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowotnej wśród rolników, uwzględniających ryzyko wypadków w rolnictwie, chorób typowych dla wieku podeszłego oraz specyfikę pracy rolniczej.

Projekt realizowany będzie do 2020 r., w oparciu o bazę lokalowo-rehabilitacyjną KRUS oraz inne placówki opiekuńczo-lecznicze.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można znaleźć na stronie krus.gov.pl

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

„Misja Przyroda” - konkurs dla szkół z całej Polski

Jakie problemy występują w lokalnej przyrodzie? Jak im przeciwdziałać? Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza uczniów klas 4-7 ze szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców do udziału w konkursie „Misja Przyroda"Jego celem jest uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu, pod okiem nauczyciela, projektu edukacyjnego, w ramach którego uczniowie zdefiniują wybrany problem dotykający środowisko naturalne w najbliższej okolicy swojej szkoły, a następnie wspólnie podejmą działania, aby go rozwiązać.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 24 kwietnia br., nadesłać list intencyjny, zawierający m.in. opis planowanego przedsięwzięcia. Uczniowie, których propozycje zostaną zaakceptowane przez komisję konkursową, będą mogli przystąpić do ich realizacji w terminie maj-czerwiec br. Podstawą do oceny zrealizowanego projektu przez komisję konkursową będzie raport podsumowujący działania prowadzone w ramach inicjatywy.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-dniowy pobyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, gdzie uczniowie wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody oraz bony o wartości 3000 zł na doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

Więcej szczegółów oraz harmonogram konkursu w regulaminie: REGULAMIN

Weekend z florystyką

„Weekend z florystyką” to bezpłatne, otwarte wydarzenie organizowane przez Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych we współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL i z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

Weekend z florystyką oparty będzie na wystąpieniach mistrzów florystyki, prezentacji stanowisk florystycznych oraz na wystawie kilkudziesięciu instalacji artystycznych opartych na materiale roślinnym, wykonanych pod kierunkiem Pawła Adamca, przez słuchaczy Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, kierunku florystyka oraz studentów Architektury Krajobrazu i Gospodarki przestrzennej KUL.

Wydarzenie ma na celu promocję zagadnień z zakresu florystyki, architektury krajobrazu i sztuk wizualnych, umożliwienie nawiązywania kontaktów ze specjalistami oraz zaprezentowanie branżowych trendów. W trakcie wydarzania przedstawione zostaną artystyczne aspekty zawodu florysta oraz kwestie związane z materiałoznawstwem, rękodziełem, komponowaniem i symboliką barw i kształtów

Terminy i godziny:
sob. 28.04.18 - 10-16
ndz. 29.04.18 - 10-16


Miejsce:
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

środa, 4 kwietnia 2018

15 sposobów na smutki

Wiosna, wiosna, wiosna. Wszystko budzi się do życia. Słońce świeci. Trawa zaczyna się zielenić. Pojawiają się pierwsze kwiatki. Nadchodzi wielkie przebudzenie, z którym wiąże się także wiosenne przesilenie... i zamiast radości niektórzy odczuwają smutek i ogólną nie_moc. Z tej okazji przygotowałam zbiór różnorodnych pomysłów na pokonanie i przetrwanie tych gorszych wiosennych dni... Tworzyłam je z myślą o pewnej konkretnej kobiecie ale z Wami również chętnie się podzielę. Chociaż życzę Wam z całego serca, żebyście nie musieli z tej listy korzystać. Pamiętajcie tylko, że  ona tu jest. I zawsze będzie na Was czekać. 

Proste pomysły na wszelkie smutki:

1. Długi spacer w słońcu, w poszukiwaniu wiosny.
2. Dobra kawa i jeszcze lepsze ciastko.
3. Wciągająca lektura.
4. Basen, bieganie, ew. rąbanie drewna (też dobrze męczy).
5. Taniec. Ty i muzyka. Dużo motywującej muzyki.
6. Film. Koc. Wino. Sen. (kolejność dowolna)
7. Rozmowa z kimś kogo lubisz/kochasz.
8. Fryzjer. Zakupy. Dobry obiad poza domem.
9. Dużo czekolady.
10. Kot, pies, królik. Głaskaj do woli.
11. Otwarcie okien i zaproszenie słońca do domu.
12. Rower i wycieczka przed siebie.
13. Przytulasy i przytulaski.
14. Wysiłek ogródkowy. Dużo wysiłku!
15. Planowanie podróży - tych małych i dużych też.

No to moja lista już jest. Czekam teraz na Wasze propozycje. Co wg Was jest najlepsze na smutki, dołki, chandry? Czekam na znak w komentarzu.

Niech MOC wiosny będzie z Wami!

wtorek, 3 kwietnia 2018

AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE odbędą się od 20 do 22 kwietnia 2018 w Kielcach. Nowa nazwa i rozszerzony zakres branżowy wydarzenia to szansa na sukces kolejnej edycji wystawy.

Targi AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE to jedyna w swoim rodzaju impreza, która wyspecjalizowana jest pod kątem promocji turystyki wiejskiej i aktywnej. Ponadto wystawa doskonale łączy potrzeby współczesnego klienta turystycznego z potrzebami biznesowymi przedsiębiorców tej branży.
W ramach kolejnej edycji targów swoją ofertę prezentować będą gospodarstwa oraz stowarzyszenia agroturystyczne, a także lokalne i regionalne organizacji i ośrodki turystyczne. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do poszukiwań nietuzinkowych miejsc na weekendowe lub dłuższe wypady za miasto. Mnóstwo propozycji w tym zakresie prezentować będą biura podróży i touroperatorzy oraz parki tematyczne i parki rozrywki. AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE to impreza dedykowana również miłośnikom aktywnych form spędzania wolnego czasu. Na stoiskach będzie można zapoznać się z bogatą ofertą ośrodków, które spełniają wymagania najbardziej wymagających amatorów na przykład sportów wodnych lub zimowych.

Uzupełnieniem wystawy będą liczne degustacje lokalnych i regionalnych produktów. Podczas wydarzenia, jak co roku odbędzie się wiele spotkań merytorycznych, w tym konferencje, debaty i seminaria. W programie targów nie zabraknie artystycznych warsztatów dedykowanych zarówno dorosłym, jak i dzieciom. 

info: targikielce.pl