środa, 9 sierpnia 2017

Studenci ze wsi - stypendium na I rok studiów czeka!

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.
Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju.

W dotychczasowych piętnastu edycjach Programu przyznano 14.854 stypendiów na I rok studiów.

Aby ubiegać się o stypendium w XVI edycji programu (2017/2018) musisz:
- ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i być maturzystą z 2017 roku,
- zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata – SEGMENT IA
lub
być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej – SEGMENT IB
lub
być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)  – SEGMENT IC
lub
posiadać rekomendację lokalnej NGO – SEGMENT II
Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ

PARTNERZY
Partnerami XV edycji są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGK, Fundacja PZU, Fundacja BGŻ BNP Paribas oraz koalicja ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz