czwartek, 25 października 2018

100 tys. zł dotacji czeka na rolników!

Nawet 100 tyś. złotych dotacji na założenie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby fizyczne, które podlegają jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS). Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.
Pomoc może być udzielana na operacje związane z  podejmowaniem lub wykonywaniem działalności nierolniczej m.in. w zakresie:
- usług dla leśnictwa i pozyskiwanie drewna,
- produkcji artykułów spożywczych i napojów,
- produkcji mebli i wyrobów z drewna,
- usług poligraficznych,
- naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń,
- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
- sprzedaży hurtowej i detalicznej,
- usług transportowych,
- zakwaterowania turystów, usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
- rzemiosła lub rękodzielnictwa,
- naprawy, konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego.

I. Kto może aplikować:
rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

II. Poziom wsparcia:
premia 100 000,00 zł wypłacana w dwóch ratach: (80% po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu oraz 20% po realizacji biznesplanu).

III. Dotację można przeznaczyć na:
zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia (inwestycje w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70% kwoty premii).

IV. Termin naboru wniosków: do 13 listopada 2018 r.

Osoby zainteresowane tym rodzajem dotacji mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, którzy pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku. Telefon do kontaktu w sprawie dotacji: 41 260 46 63, lub 41 375 14 55, e-mail: kswp@kswp.org.pl

info: kswp.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz