poniedziałek, 19 marca 2018

Bezpłatne warsztaty dla Sołtysów i Sołtysek

Komisja Europejska w Polsce zaprasza na warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem konsultacji społecznych. Zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – do poniedziałku 16 kwietnia.

Miejsce: Warszawa, ul. Jasna 14/16a, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
Termin: 18 kwietnia 2018 r., godz. 10.00-17.00
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, przy wsparciu Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało warsztaty biorąc mając na uwadze, że:
- sołectwa, jako jednostki pomocnicze gminy, podlegają intensywnym zmianom w zakresie funkcjonowania, realnych możliwości wpływu na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich; 
- jednostki pomocnicze stanowią naturalny obszar samoorganizacji mieszkańców;
- mieszkańcy potrzebują wsparcia sołtysów i sołtysek w skutecznym i efektywnym wpływaniu na politykę samorządu gminnego.

Warsztaty zostały przygotowane, aby:
- doceniając rolę sołtysów i sołtysek w rozwoju samorządności 
- wspierać rozwój ich kompetencji w następujących obszarach:
a) wykorzystania zapisów prawa,
b) zbieranie informacji wśród mieszkańców (procedury, narzędzia) i przekazywanie władzom gminnym stanowisk i opinii opartych na pozyskanej wiedzy.

Do udziału zapraszani są sołtysi i sołtyski, którzy są zainteresowani zwiększeniem wpływu mieszkańców na funkcjonowanie samorządu. Zainteresowani są proszeni o wypełnienie formularza zgłoszeniowego - do 16 kwietnia 2018 r.

Warsztaty poprowadzą: Karol Mojkowski oraz dr Anna Przybylska.

PROGRAM

PS. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zwróci uczestnikom warsztatu koszt podróży (na podstawie dokumentu podróży). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o zakwalifikowaniu się na warsztaty.

info: ec.europa.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz