sobota, 24 marca 2018

Projekt dla młodych osób z lubelskiego


Fundacja "ECO" zaprasza osoby należące do grupy NEET, do udziału w projekcie "Mobilni na rynku pracy". W projekcie mogą brać udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
- nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (Uczestnikami nie mogą być studenci studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych I,II i III stopnia),
- nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
- osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat (wiek Uczestnika liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie),
- osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

50 % Uczestników Projektu będą to osoby należące do przynajmniej jednej z poniżej wymienionych grup:
- osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pieczę zastępczą;
- osoby z niepełnosprawnością;
- osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji. osoby które ukończyły edukację na poziomie gimnazjum lub niższym i nie uczestniczą w dalszym kształceniu ani szkoleniu
- osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną rozumie się osobę, która w zależności od wieku: Młodzież (do 25 lat) – pozostaje osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, Dorośli (25 lat lub więcej) pozostaje osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).


Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje trzy obligatoryjne, następujące po sobie etapy:

Etap I – Przygotowanie do mobilności

Etap II – Pobyt za granicą

Etap III – Aktywizacja po powrocie do kraju

Uczestnicy/czki Projektu zostaną podzielni na pięć średnio 10 osobowych grup. Wszystkie szkolenia, a także etap mobilności ponadnarodowej, będą realizowane w podziale na powyższe grupy. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą zobowiązane do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w Projekcie, w tym do 60-dniowego pobytu poza granicami kraju.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/czki Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie. W trakcie pobytu za granicą Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Udział w stażu jest bezpłatny, Realizator Projektu pokrywa koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu. 60 dniowy staż we Włoszech jest niepowtarzalną możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, poznania kultury, historii, nowych osób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz